Ngày/Day: 22Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Trung tâm Quang điện tử

1. Sơ đồ tổ chức

Thông tin Lãnh đạo đơn vị

Giám đốc: Phạm Hồng Tuấn

- Di động: 0915 575 838

- Phòng làm vic: 024.35540397

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Vũ

- Di động: 0914 265 4914

- Phòng làm vic: 024.38544099

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các phòng trực thuộc đơn vị:

- Phòng Quản lý Tổng hợp

- Phòng Triển khai Thị trường

- Phòng Công nghệ Màng mỏng

- Phòng Công nghệ Quang cơ điện tử

- Phòng Công nghệ Chế tạo Linh kiện và Cảm biến Quang học

2. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Xây dng, trình Vin trưởng kế hoch hot động 5 năm, hàng năm ca Trung tâm và t chc thc hin sau khi được phê duyt.

- Nghiên cu khoa hc, ng dng và chuyn giao các công ngh cao, công ngh mi thuc phm vi chc năng, nhim v được giao bao gm: công ngh màng mng và màng cng, công ngh quang cơ đin t, công ngh thu nhn và x lý nh 3D, công ngh chế to linh kin và cm biến quang hc phc v dân dng, công nghip và an ninh - quc phòng.

- Trin khai th nghim và ng dng công ngh mi trong các lĩnh vc thuc chc năng ca Trung tâm.

- Tham gia đào to tiến sĩ, tp hun, bi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong các chuyên ngành thuc chc năng ca Trung tâm theo quy định ca pháp lut.

- Hp tác nghiên cu khoa hc, liên doanh, liên kết, đầu tư th nghim, phát trin k thut, công ngh mi, dch v khoa hc và công ngh, đào to, bi dưỡng ngun nhân lc ca Trung tâm trong phm vi chc năng, nhim v được giao và theo quy định ca pháp lut.

- T chc hi ngh, hi tho, xây dng cơ s d liu, qun lý trang thông tin đin t ca Trung tâm và thc hin công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

- Tư vn xây dng, thm định các d án công ngh, công ngh cao phù hp trong các lĩnh vc thuc phm vi chc năng được giao.

- Thc hin hot động sn xut, kinh doanh, cung cp dch v trong phm vi chc năng được giao và theo quy định ca pháp lut, bao gm:

+ Th nghim, kim chun, đánh giá cht lượng sn phm, thiết b công ngh thuc lĩnh vc hot động;

+ Tư vn, thiết kế, nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh, cung cp gii pháp k thut, chế th sn phm;

+ Dch v phòng thí nghim, đo lường, th nghim;

+ Chuyn giao công ngh, các gii pháp k thut, bí quyết công ngh;

+ Các sn phm là kết qu nghiên cu;

+ Sn phm, hàng hóa công ngh cao;

+ Vt tư, linh kin, nguyên vt liu chuyên ngành;

+ Máy móc, thiết b, phn mm hoc dây chuyn công ngh thuc các lĩnh vc hot động khoa hc và công ngh ca Trung tâm.

- Trin khai và phi hp thc hin các d án đầu tư được giao ca Trung tâm theo quy định ca pháp lut;

- T chc thc hin các hot động hp tác quc tế thuc phm vi chc năng, nhim v được giao theo quy định;

- Qun lý viên chc, người lao động, tài chính, tài sn, tài liu theo phân cp ca Vin và theo quy định ca pháp lut.

- Thc hin các nhim v khác do Vin trưởng giao.

3. Các thành tựu chính

2018:

- Màng giảm phản xạ vùng hồng ngoại 3-5µm cho các thấu kính Ge và Si

- Thiết bị quét 3D quang học dựa trên nguyên lí ánh sáng cấu trúc.

2017:

- M gương kính thiên văn cỡ lớn (đường kính cực đại 600mm)

4. Các đề tài, công nghệ và sản phẩm tiêu biểu

Các đề tài đã hoàn thành và đang thực hiện từ 2017 đến nay:

- Nghiên cu hoàn thin công nghệ hồ quang chân không mạ màng TiN, CrN cho sản phẩm inox gia dụng SUS 304, thời gian: 01/2018 - 12/2018

- Nghiên cứu phát triển hệ thống kiểm tra kích thước hình học chi tiết cơ khí dựa trên ảnh 3D, thời gian: 01/2017 – 12/2018.

- Nghiên cứu công nghệ chế thử màng giảm phản xạ cho linh kiện quang học của các thiết bị ảnh nhiệt, thời gian: 01/2016 – 12/2017.

- Thiết kế, chế tạo máy phun sơn UV cho các chi tiết nhựa có kích thước nhỏ, thời gian: 01/2017 - 12/2017

Các sản phẩm nổi bật từ 2017 đến nay:

Màng mỏng quang học phục vụ quốc phòng

Màng giảm phản xạ cho thấu kính Ge

Lớp mạ màu vàng TiN trên đồ gia dụng

Thiết kế chế tạo máy mạ PVD

Chuyển giao công nghệ mạ quang học cho Z751

Thiết kế chế tạo Robot tự dẫn đường

Máy quét 3D “Made in Vietnam”

Mạ trên nhựa

Các công nghệ cần quảng cáo

- Công nghệ mạ màng mỏng quang học

- Công nghệ mạ màng cứng (hard coating) cho dụng cụ cắt và chi tiết cơ khí

- Công nghệ mạ PVD trên nhựa

- Máy quét 3D quang học

- Thiết bị tự động kiểm tra chi tiết dựa trên ảnh 2D và 3D

- Thiết bị tự động phân loại quả

- Trưng bày, triển lãm, thương mại và du lịch 3D trên Web

5. Thông tin liên lc của đơn vị

Địa chỉ đơn vị: Tòa nhà C6, Thanh Xuân Bắc, đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại và Email liên lạc:

- Số điện thoại: 024-38549425 Số fax: 024-38548187

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.