Ngày/Day: 23Month/Tháng 3Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Dự án cải tạo khu xưởng thực nghiệm

DỰ ÁN CẢI TẠO SỬA CHỮA KHU XƯỞNG THỰC NGHIỆM

Tên Dự án:

“CẢI TẠO SỬA CHỮA KHU XƯỞNG THỰC NGHIỆM”

Địa điểm xây dựng:

Tại cơ sở nghiên cứu của Viện Ứng dụng Công nghệ: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan chủ quản:

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan chủ đầu tư:

Viện Ứng dụng Công nghệ

Mục tiêu của dự án:

Tăng hiệu quả sử dụng của các cơ sở triển khai thực nghiệm hiện có của Viện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác nghiên cứu khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Viện.

Hạng mục đầu tư:

Cải tạo 04 nhà xưởng thực nghiệm hiện có

Xây mới hệ thống đường giao thông từ Quốc lộ 5 vào Khu trung tâm

Nhà Trung tâm: Cải tạo mái Nhà trung tâm

Hệ thống cấp nước ngoài nhà

Tổng mức đầu tư:

4.534.863.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm ba tư triệu tám trăm sáu ba nghìn đồng) từ ngân sách nhà nước

Thời gian thực hiện:

Từ năm 2013 đến năm 2014.