Ngày/Day: 23Month/Tháng 3Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Dự án cải tạo sửa chữa nhà làm việc của chi nhánh Viện ứng dụng công nghệ tại TP.Hồ Chí Minh

DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC CỦA CHI NHÁNH VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẠI TP. HCM

Tên Dự án:

CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ LÀM LÀM VIỆC CỦA CHI NHÁNH VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa điểm xây dựng:

Tại Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh,

362A đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan chủ quản:

Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan chủ đầu tư:

Viện Ứng dụng Công nghệ

Mục tiêu của dự án:

Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 362A Trường Chinh của chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hạng mục đầu tư:

Dự án bao gồm các hạng mục cải tạo, sửa chữa phòng làm việc lớn tại tầng 1 thành các showroom nhỏ khép kín với tổng diện tích là 420m2; sửa chữa một số phòng làm việc; xử lý chống thấm, dột; chuẩn bị diện tích làm việc cho Văn phòng đại diện Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng mức đầu tư:

1.952.841.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi mốt đồng) từ ngân sách Nhà nước.

Thời gian thực hiện:

Từ năm 2013 đến năm 2014.