Ngày/Day: 07Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 25/7/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
Quyết định số 2072/QĐ-BKHCN
1. TCVN 11321:2016 Cọc – Quy định thử động biến dạng lớn
Quyết định số 2074/QĐ-BKHCN
1. TCVN 11297:2016 Cầu đường sắt – Quy trình kiểm định
Xem chi tiết các quyetdinh.

Liên kết nguồn tin:

http://tcvn.gov.vn/sites/head/vi/tin-chi-tiet-quyet-dinh-ban-hanh-tieu-chuan-quoc-gia-392d0eae.aspx