Ngày/Day: 07Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

Thực hiện quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ba năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
Để Ngày Pháp luật năm 2016 được triển khai rộng rãi và đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tờ gấp tìm hiểu về Ngày Pháp luật (tại tệp đính kèm), cũng như tham gia tích cực các hoạt động do Bộ tổ chức để hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Tệp đính kèm:
congvan4234_BKHCN_PC
quyetdinh_3012_QD_BKHCN
togap
hienphap_2013
boluatdansu