Ngày/Day: 22Month/Tháng 9Năm/Year: 2017

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Phòng thí nghiệm MEMS/NEMS

Sơ đồ tổ chức

Chức năng nhiệm vụTiềm lực khoa học công nghệ

Thành tựu

Sản phẩm tiêu biểu

Đối tác

Thông tin liên lạc