Ngày/Day: 20Month/Tháng 1Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Dự toán ngân sách năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao

Chi tiết xem tại đây