Ngày/Day: 24Month/Tháng 4Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Dự toán ngân sách năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao

Chi tiết xem tại đây