Ngày/Day: 21Month/Tháng 5Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Dự toán ngân sách năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao

Chi tiết xem tại đây