Ngày/Day: 24Month/Tháng 4Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Quyết toán ngân sách năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Chi tiết xem tại đây