Ngày/Day: 17Month/Tháng 10Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Quyết toán ngân sách năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Chi tiết xem tại đây