Ngày/Day: 21Month/Tháng 5Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Quyết toán ngân sách năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Chi tiết xem tại đây