Ngày/Day: 13Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp theo chương trình của Đề án 165

Ngày 16/3/2018, Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 165 có Thông báo số 51-TB/VP165 về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Cộng hòa Pháp. Các đơn vị tham khảo thông tin, thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia chương trình.

Chi tiết xem tại đây.