Ngày/Day: 07Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 03 năm 2019-2021

Trên cơ sở công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư..., Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và lập kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021.

Chi tiết biểu mẫu và phụ lục tải tại đây.