Ngày/Day: 07Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo v/v cử CCVC tham dự đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Trung Quốc

Ngày 05/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2139/BKHĐT-KTĐN thông báo về việc cử cán bộ tham dự đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Trung Quốc. Các khóa đào tạo này thuộc 02 Dự án: Dự án của ủy ban Quỹ lưu học sinh tại 26 trường đại học Trung Quốc và Dự án phổ thông tại 38 trường đại học Trung Quốc bằng hình thức Cấp học bổng chính phủ, cấp bằng tiến sĩ và thạc sĩ, thời gian đào tạo từ 1 - 3 năm. Các chi phí của khóa học (học phí, phí sinh  hoạt, phí  thuê nhà,..) do phía Trung Quốc đài thọ.

Căn cứ nội dung Công văn nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cử cán  bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia các khóa đào tạo tại Trung Quốc. Công văn của đơn vị kèm hồ sơ cán bộ dự tuyển gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 18/4/2018 (đối với Dự án Ủy ban Quỹ lưu học sinh); trước ngày 15/5/2018 (đối với Dự án phổ thông); riêng 2 khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Bắc Kinh đề nghị gửi trước ngày 10/6/2018 để triển khai các thủ tục tiếp theo.