Ngày/Day: 14Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Công văn v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm 2020-2022

Ngày 28/3/2019 Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã ký ban hành công văn số 853/BKHCN-VP v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm 2020-2022.

Nội dung chi tiết Công văn và Phụ lục xin tải tại đây.