Ngày/Day: 06Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Nghiên cứu sinh Trần Bảo Trâm – cán bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 13/11/2019 tại Khoa Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ “Nghiên cứu quần xã vi sinh vật đất trong vùng rễ của cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và mối liên quan với một số đặc điểm của cây sâm của NSC. Trần Bảo Trâm. Chuyên ngành: Vi sinh vật học; Mã số: 9420101.07; Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Hương Sơn và TS. Phạm Thế Hải.

NCS. Trần Bảo Trâm trình bày nội dung dự thảo Luận án

Tại buổi Bảo vệ, Hội đồng đã nghe NCS trình bày tóm tắt dự thảo Luận án với những nội dung và kết quả chính đã đạt được: (1) Lần đầu tiên có một nghiên cứu khá đầy đủ về tính đa dạng vi sinh vật trong đất trồng sâm Ngọc Linh bao gồm nhiều ngành, lớp, họ, chi, loài khác nhau; (2) Đã tuyển chọn được một số loài có hoạt tính sinh học bao gồm: 07 chủng có khả năng phân giải photphat khó tan với hàm lượng P2O5 hòa tan có thể đạt >103 µg/mL, 07 chủng có có khả năng sinh IAA lên tới 20 µg/mL, chủng Paenibacillus terrigena E3 có hoạt tính β-glucosidase chuyển hóa ginsenoside Rb1 thành hợp chất CK có hoạt tính dược lí; (3) Đã công bố 01 loài mới Paracoccus panacisoli trên Tạp chí IJSEM (International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology); (4) Đã đăng tải 08 bài báo nằm trong phạm vi nghiên cứu của luận án gồm: 01 bài trên Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI chuyên về hệ thống tiến hóa của vi sinh vật, 06 bài trên các Tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước (Sinh học, Công nghệ Sinh học, KH&CN Việt Nam, Tạp chí Đại học Quốc gia, Khoa học đất) và 01 bài trên Tuyển tập Hội nghị KHCN được hội đồng chức danh giáo sư ngành công nhận tính điểm.

NCS. Trần Bảo Trâm chụp ảnh kỉ niệm cùng Hội đồng

Hội đồng đánh giá đây là Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đã thực hiện được khối lượng công việc phong phú, về nội dung và hình thức đáp ứng đúng yêu cầu đối với một Luận án tiến sĩ theo quy định đào tạo sau đại học hiện hành. Hội đồng đã thống nhất (7/7 phiếu) đề nghị cho phép NCS hoàn thiện dự thảo luận án và làm thủ tục để bảo vệ luận án ở cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm