Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

Chi tiết xin tải tại đây