ThS. Trần Thị Hồng Minh

ThS. Trần Thị Hồng Minh

Giám đốc Ban Kế hoạch - Tài chính