ThS. Trịnh Mai Hương

ThS. Trịnh Mai Hương

Giám đốc TT Ươm tạo CN và DN KHCN