VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây

Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ: Tải tại đây