VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn Phòng Viện: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Kế hoạch – Tài chính: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học công nghệ: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ Laser: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Vi điện tử và Tin học: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quang điện tử: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ Vật liệu: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Sinh học thực nghiệm: Tải tại đây

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Viện tại TP Hồ Chí Minh: Tải tại đây