VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây

Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ: Tải tại đây

Quyết định v/v công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây

Quyết định v/v công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (đợt 2, 3) năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây