VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

  • Biểu mẫu xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và 03 năm 2024-2026: Tải tại đây
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây
  • Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ: Tải tại đây
  • Quyết định v/v công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây
  • Quyết định v/v công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (đợt 2, 3) năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây
  • Đánh giá thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023: Xem tại đây
  • Đánh giá thực hiện dự toán năm 2022: Xem tại đây
  • Đánh giá thực hiện dự toán năm 2021: Xem tại đây
  • Đánh giá thực hiện dự toán năm 2020: Xem tại đây