Thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể

(Ảnh đại diện – một số specs cơ bản)