Thông tin Đề tài: “Nghiên cứu phát triển bền vững cây Sả Hương Tây Giang, Quảng Nam theo chuỗi giá trị”, ĐTĐL.CN-20/20

Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) xin thông báo công khai thông tin gia hạn và thay đổi thông tin hợp đồng của Đề tài: “Nghiên cứu phát triển bền vững cây Sả Hương Tây Giang, Quảng Nam theo chuỗi giá trị”, ĐTĐL.CN-20/20, với những nội dung sau:

  1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu phát triển bền vững cây Sả Hương Tây Giang, Quảng Nam theo chuỗi giá trị”, ĐTĐL.CN-20/20;
  2. Thời gian thực hiện: 30 tháng (Từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2023) và được gia hạn thêm 18 tháng đến hết tháng 8/2024 (Gia hạn theo Quyết định số 254/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về điều chỉnh thời gian thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu phát triển bền vững cây Sả Hương Tây Giang, Quảng Nam theo chuỗi giá trị” – Mã số: ĐTĐL.CN-20/20

Thông báo này được công khai tại website Viện Ứng dụng Công nghệ (http://nacentech.vn)

Trân trọng!