VIỆN TRƯỞNG – NGUYỄN PHÚ HÙNG

PGS TS NGUYEN PHU HUNG

PGS. TS. NGUYỄN PHÚ HÙNG

Viện trưởng
0902143737
25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của Viện, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

  • + Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển Viện;
  • + Công tác tổ chức cán bộ;
  • + Hoạt động nghiên cứu và phát triển của Viện;
  • + Công tác kế hoạch – tài chính và đầu tư;
  • + Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
  • + Văn phòng Viện;
  • + Ban Kế hoạch – Tài chính;
  • + Ban Phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng;
  • + Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh.