Thông báo công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định số 51/QĐ-VƯDCN ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ về việc công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Viện: Tải tại đây

Quyết định số 121/QĐ-VƯDCN ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ về việc công khai điều chỉnh dự toán, giao dự toán (đợt 3) chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Viện: Tải tại đây