VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

  • Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyền dùng tại một số đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng công nghệ, Chi tiết xem tại đây.
  • Biểu mẫu xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và 03 năm 2024-2026: Tải tại đây
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây
  • Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ: Tải tại đây
  • Quyết định v/v công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây
  • Quyết định v/v công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (đợt 2, 3) năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ: Tải tại đây
  • Đánh giá thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023: Xem tại đây
  • Đánh giá thực hiện dự toán năm 2022: Xem tại đây
  • Đánh giá thực hiện dự toán năm 2021: Xem tại đây
  • Đánh giá thực hiện dự toán năm 2020: Xem tại đây