VĂN PHÒNG VIỆN

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Viện trưởng về các mặt công tác: tổng hợp, hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng, pháp chế, thông tin tuyên truyền, công tác bảo vệ trật tự trị an trong toàn Viện, dân quân tự vệ cơ quan, quản lý cơ sở vật chất, tài sản và quản trị nội bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về: Công tác hành chính – tổng hợp; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác tài chính – kế toán; Công tác thi đua – khen thưởng; Công tác pháp chế; Công tác thông tin, tuyên truyền; Công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản, quản trị nội bộ và các công tác khác.

Tham mưu, phối hợp thực hiện các hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội trong Viện; Quản lý viên chức, người lao động và tài sản, tài liệu thuộc Văn phòng Viện theo phân cấp của Viện và quy định hiện hành.

Điều lệ tổ chức hoạt động của Văn phòng Viện: Tải tại đây

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Văn phòng

Phòng Tài chính – Quản trị

Phòng Hành chính – Tổng hợp

Chánh Văn phòng: ThS. Đỗ Trọng Tấn

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
(024) 38251449 - 0904755904

Phó Chánh Văn phòng: TS. Nguyễn Minh Nam

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
0888040574

Phó Chánh Văn phòng: ThS. Lê Minh Tùng

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
0913296104

Liên hệ

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
(024) 39333389 - 39330313