NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

Với Sứ mệnh là nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tổ chức chuyển giao những công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đảm bảo an ninh quốc phòng. Viên Ứng dụng Công nghệ tập chung ứng dụng và phát triển các công nghệ chính sau: