BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Chức năng nhiệm vụ

Ban Kế hoạch – Tài chính có chức năng giúp Viện trưởng quản lý thống nhất công tác chiến lược, kế hoạch, công tác tài chính và chế độ kế toán, các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác với các tổ chức, cơ quan trong nước và ngoài nước của Viện Ứng dụng Công nghệ theo quy định của pháp luật.

Công tác kế hoạch và quản lý hoạt động khoa học công nghệ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn. Giám sát, quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch được giao của Viện và các đơn vị trực thuộc Viện. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Công tác Tài chính – Kế toán, giúp Viện trưởng quản lý tập trung, thống nhất, hiệu quả các khoản thu, chi của Viện. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm; Kiểm tra, xử lý và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hàng năm của Viện. Giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định nhà nước.

Đề xuất chủ trương kế hoạch ngắn hạn, dài hạn công tác đối ngoại. Thiết lập mới và duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ. Xây dựng, quản lý, triển khai chương trình đào tạo Tiến sĩ của Viện theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoạch – Tài chính: Tải tại đây

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám đốc

Phòng Kế hoạch- Khoa học Công nghệ – Đối ngoại

Phòng Tài chính – Kế toán

Giám đốc Ban: ThS. Trần Thị Hồng Minh

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
(024) 38262354 - 0912242776

Phó Giám đốc Ban: ThS. Trần Thị Hoài Hương

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
0906135996

Liên hệ

25 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
(024) 39336567