Thông báo công khai điều chỉnh dự toán và giao tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Ứng dụng công nghệ

Viện Ứng dụng công nghệ công khai điều chỉnh dự toán và giao tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 theo Quyết đinh số 38/QĐ-VƯDCN ngày 26/3/2024.

Chi tiết xem tại đây.