Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Ứng dụng Công nghệ thông báo kết quả điểm của các thí sinh dự tuyển vào các vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc Viện

Chi tiết kết quả điểm: Tải tại đây