Thông báo về việc hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Thông báo về việc hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định hiện hành;
Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-BKHCN ngày 09/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Viện Ứng dụng công nghệ;

Viện Ứng dụng công thông báo triển khai nội dung hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 như sau:
Nội dung hỗ trợ: (Chi tiết tại Phụ lục I)
– Hỗ trợ chuyển giao các công nghệ, quy trình chế biến sau thu hoạch;
– Hỗ trợ chuyển giao công nghệ nuôi trồng và chiết tách các dược liệu;
– Hỗ trợ chuyển giao công nghệ lưu giữ, bảo quản và nhân giống; công nghệ nuôi trồng quả thể nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris và các loại nấm dược liệu, nấm ăn khác.
– Hỗ trợ chuyển giao quy trình công nghệ lưu giữ, bảo quản chủng giống; công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất/xử lý môi trường.
– Hỗ trợ chuyển giao quy trình công nghệ tự động hoá nhà máy và sản xuất thông minh cho các doanh nghiệp phụ trợ.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa: (Chi tiết tại Phụ lục II).

Thời gian thực: Các doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ bắt đầu từ tháng 9/2023, thực hiện các hoạt động hỗ trợ dự kiến từ tháng 9/2023.

Thông tin đăng ký:
– Hồ sơ đăng ký theo mẫu của Viện Ứng dụng công nghệ (Mẫu 01).
– Tiếp nhận đăng ký: Viện Ứng dụng công nghệ – Số 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
– Cán bộ phụ trách: Ông. Đặng Hoàng Anh Tuấn, MB: 0914.580.580, Email: tuandha@most.gov.vn hoặc tuandha1980@gmail.com