Triển khai Tập huấn xây dựng hồ sơ đề xuất nhận tài trợ từ Quỹ APIF của Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng

Dự án Hỗ trợ Kinh doanh cho nông hộ (Dự án CSSP) tỉnh Cao Bằng được triển khai trên 30 xã thuộc huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An của tỉnh Cao Bằng, với mục tiêu đẩy mạnh sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các nhóm hộ, hộ sản xuất nông nghiệp nhằm tạo nên mối liên kết cùng có lợi và bền vững trong môi trường kinh tế nông thôn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, tăng việc làm và thu nhập bền vững cho các hộ nông dân nông thôn, từ đó góp phần vào công tác xoá đói, giảm nghèo của tỉnh Cao Bằng. Quỹ đầu tư xúc tiến kinh doanh nông nghiệp (Quỹ APIF) thuộc Dự án CSSP được xem như công cụ thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư phát triển các chuỗi giá trị là thế mạnh trong vùng dự án thông qua khoản đồng tài trợ của Dự án lên đến 49% tổng mức đầu tư của mỗi đề xuất.
Để thuận lợi cho việc triển khai các mục tiêu của dự án nêu trên, Ban điều phối Dự án Hỗ trợ Kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng đã đề nghị Viện Ứng dụng công nghệ làm đơn vị tư vấn triển khai công tác Tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ cho cán bộ tỉnh, huyện và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh xây dựng hồ sơ đề xuất để nhận tài trợ từ Quỹ APIF của Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện đề xuất, Nhóm công tác của Viện Ứng dụng công nghệ đã triển khai lớp Tập huấn trang bị các kiến thức về Dự án CSSP và hướng dẫn cách thức xây dựng hồ sơ đề xuất để nhận tài trợ từ Quỹ APIF cho cán bộ tỉnh, huyện và doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Cao Bằng trong 2 ngày 8 và ngày 10 tháng 8 năm 2022.

(Tập huấn kiến thức về Dự án CSSP và Quy trình xin tài trợ Quỹ APIF)

(Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất để nhận tài trợ từ Quỹ APIF)

(Hướng dẫn phân tích và lập dự toán đầu tư)

Lớp tập huấn đã thu hút được hơn 60 học viên đến từ 10 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn 3 huyện của dự án và các cán bộ thuộc Sở Công thương, Ban điều phối dự án CSSP và các bộ phận thực thi dự án tại tuyến huyện của tỉnh Cao Bằng. Trong hai ngày triển khai tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức về Dự án CSSP; Điều kiện để tham gia Dự án; Quy trình thủ tục đề xuất xin tài trợ từ Quỹ APIF; Các bước triển khai tài trợ, Quy định và tiêu chí xét duyệt tài trợ; Quy trình mua sắm và nghiệm thu, thanh toán; Phương thức xây dựng hồ sơ đề xuất; Cách thức phân tích tài chính và lập dự toán đầu tư dự án;….

Nguồn: Ban Phát triển thị trường & Cơ sở hạ tầng.