Chuyển giao kết quả nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế địa phương

Trong năm 2011-2015, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã thực hiện nhiệm vụ KHCN: “Khai thác và phát triển nguồn gen Lan kim tuyến (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.) và Bạch tật lê (Tribulus terrestris L.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc.”, kết quả chính mà đề tài đã đạt được là đã xây dựng được các quy trình công nghệ nhân giống và trồng 02 loài dược liệu nói trên.

Với những kết quả đạt được, Lãnh đạo Viện Ứng dụng Công nghệ đã tin tưởng giao cho nhóm cán bộ chuyên môn của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm thực hiện nhiệm vụ chuyển giao quy trình công nghệ nhân trồng cây dược liệu Lan kim tuyến cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tài Nguyên Xanh thông qua việc phối hợp thực hiện Dự án KH&CN: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển một số cây dược liệu quý (Thạch hộc tía – Dendrobium  officinale Kimura et Migo, Lan kim tuyến – Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl) tại Lào Cai” thuộc Chương trình Nông thôn miền núi.

Để đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng, nhóm nghiên cứu của Trung tâm đã tích cực lên kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ dựa trên điều kiện và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đến nay, đoàn công tác của Trung tâm đã hoàn thành việc chuyển giao các quy trình nuôi cấy mô cây Lan kim tuyến và quy trình trồng cây nuôi cấy mô cây Lan kim tuyến giai đoạn ngoài vườn ươm cho đơn vị tiếp nhận là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tài Nguyên Xanh. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp đã hoàn toàn làm chủ được các quy trình kỹ thuật và trong thời gian tới sẽ triển khai xây dựng mô hình sản xuất giống Lan kim tuyến quy mô 50.000 cây giống/năm, sẵn sàng đáp ứng cho việc triển khai trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại tỉnh Lào Cai.

Một số hình ảnh hoạt động chuyển giao công nghệ của nhóm cán bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tài Nguyên Xanh (Lào Cai)

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm