Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023

Viện Ứng dụng công nghệ công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2023 của Viện Ứng dụng công nghệ.

Chi tiết tại file đính kèm.

Nguồn: Viện Ứng dụng công nghệ