Đại diện Thanh niên Viện Ứng dụng Công nghệ tham dự và trình diễn công nghệ tại Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV

Tiếp nối thành công của 03 lần tổ chức, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần thứ IV, năm 2021 với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia” đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 25 – 26/11/2021 tại Thủ đô Hà Nội; Với mục tiêu củng cố mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, đồng thời, định hướng công cuộc chuyển giao tri thức, công nghệ của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu theo các mục tiêu đổi mới và phát triển đất nước; góp phần tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ đã cử đại diện thanh niên của các đơn vị như Viện Ứng dụng Công nghệ; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam- Hàn Quốc; Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tham gia trình bày tham luân, trình diễn công nghệ và sản phẩm tại Diễn đàn.

(Đại diện Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự triển lãm)

Tại không gian trưng bày và trình diễn công nghệ của Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam lần thứ IV đại diện Thanh niên Viện Ứng dụng Công nghệ đã trình diễn sản phẩm Máy khắc laser tạo màu trên kim loại ứng dụng trong công nghiệp (khắc màu, khắc logo, khắc tem nhãn sản phẩm,…) do Trung tâm Công nghệ Laser, Viên Ứng dụng Công nghệ nghiên cứu, chế tạo.

(Khách thăm quan, trải nghiệm Máy khắc laser tạo màu trên kim loại)

(Các mẫu được khắc bởi máy khắc laser tạo màu)

(Mẫu khắc laser trong ngành công nghiệp chế tạo cơ khí, linh kiện điện tử)

Nguồn: Trung Tâm Công nghệ Laser