Nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm tại Cao Bằng thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ

Nằm trong chuỗi các nhiệm vụ phối hợp thúc đẩy phát triển các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 giữa Viện Ứng dụng công nghệ và Sở KH&CN Cao Bằng, ngày 08-09/6/2022 đoàn cán bộ của Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã tiến hành chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng.

(Đoàn công tác của Trung tâm sinh học thực nghiệm làm việc tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng)

Dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn nhiệt tình của đoàn công tác Trung tâm Sinh học thực nghiệm, các cán bộ tiếp nhận của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng đã nắm bắt, thực hành được toàn bộ các khâu của quy trình công nghệ nhân nuôi nấm Đông trùng hạ thảo. Quá trình kiểm soát và đánh giá các giai đoạn phát triển của quả thể nấm Đông trùng hạ thảo tiếp sau sẽ được đội ngũ cán bộ của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng trực tiếp tự thực hiện với sự đồng hành tư vấn của đội ngũ cán bộ của Trung tâm Sinh học thực nghiệm cho đến khi kết thúc quy trình cũng như phát triển các sản phẩm ra thị trường.

(Hướng dẫn kỹ thuật nhân nuôi nấm Đông trùng hạ thảo cho cán bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Cao Bằng)

Thông qua các hoạt động cụ thể trong chương trình phối hợp dưới hình thức chuyển giao công nghệ sẽ giúp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu cũng như có thể phát triển các sản phẩm KHCN mới tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng như mục tiêu đã đề ra.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm