Thông báo công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước và số liệu thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Viện Ứng dụng công nghệ

Viện Ứng dụng công nghệ công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước và số liệu thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Viện Ứng dụng công nghệ.

Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm:

1. Quyết định công khai dự toán bổ sung chi NSNN năm 2023;

2. Đánh giá thực hiện dự toán thu chi NS 12 tháng năm 2023.