Thông báo Kế hoạch mở hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ do Viện Ứng dụng công nghệ đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2024

Viện Ứng dụng công nghệ thông báo Kế hoạch mở hồ sơ, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2024 như sau:

1. Thành phần tham gia mở hồ sơ:
– Đại diện Viện Ứng dụng công nghệ.
– Đại diện Ban Kế hoạch Tài chính.
– Đại diện Văn phòng Viện.
– Đại diện Tổ chức và cá nhân đăng ký tuyển chọn.

2. Thời gian: 15h30 đến 16h30, thứ ba ngày 10/10/2023.

3. Địa điểm: Phòng 622, tầng 6, C6 Thanh xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Viện Ứng dụng công nghệ xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ để tham dự buổi mở hồ sơ theo kế hoạch nêu trên.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Nguồn: Viện Ứng dụng công nghệ