Thông báo lần 2 danh mục 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn năm 2023

Viện Ứng dụng công nghệ thông báo lần 2 danh mục 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn năm 2023 để các tổ chức, các nhân biết và tham gia tuyển chọn theo các quy định hiện hành. Để tham gia tuyển chọn, các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục như sau:
1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Số lượng bộ hồ sơ: 09 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 08 bộ hồ sơ photo có dấu đỏ và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ, số 25 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ KHCN tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Viện Ứng dụng công nghệ (qua Văn phòng Viện). Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 09 tháng 01 năm 2023 (có dấu đến xác nhận thời gian tới của văn thư Viện Ứng dụng công nghệ nếu gửi trực tiếp), các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 09 tháng 01 năm 2023.
Viện Ứng dụng công nghệ trân trọng thông báo./.
Chi tiết Thông báo tại tệp đính kèm:
Thông báo số 474/TB-VƯDCN ngày 08.12.2022
Quyết định số 1563-QĐ-BKHCN ngày 19.8.2022
Quyết định số 2399/QĐ-BKHCN ngày 30.11.2022

Nguồn: Văn phòng Viện.