Thông tin Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản hạt Dẻ Trùng Khánh, Cao Bằng”

Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ xin thông báo công khai thông tin Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản hạt Dẻ Trùng Khánh, Cao Bằng”, với những nội dung sau:

  1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu công nghệ sơ chế và bảo quản hạt Dẻ Trùng Khánh, Cao Bằng;
  2. Danh sách cán bộ thực hiện đề tài:
TT Họ và tên, học hàm học vị Chức danh thực hiện đề tài Tổ chức công tác
1 TS. Nguyễn Phương Chủ nhiệm đề tài Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN
2 CN. Nguyễn Thị Hồng Thư ký đề tài Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN
3 ThS. Lương Thúy Hằng Thành viên chính Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN
4 ThS. Trần Hà Thành viên chính Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN
5 ThS. Mã Thị Bích Thảo Thành viên chính Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN
6 ThS. Vũ Văn Liệu Thành viên chính Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN
7 CN. Vũ Thị Xen Thành viên chính Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN
8 CN. Phùng Phương Anh Thành viên chính Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN
9 CN. Bế Thị Bích Hạnh Thành viên chính Công ty TNHH Nasan Green
10 CN. Hoàng Quế Anh Thành viên chính Công ty TNHH Nasan Green
  1. Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phù hợp với khả năng thực hiện ở địa phương và nhân rộng mô hình.

+, 01 quy trình công nghệ bảo quản hạt dẻ tươi.

+, 01 quy trình công nghệ sản xuất hạt dẻ ăn liền.

– Xây dựng được mô hình bảo quản hạt dẻ tươi và chế biến hạt dẻ ăn liền và một số sản phẩm khác từ hạt dẻ.

  1. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

– Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ bảo quản hạt dẻ nguyên liệu

– Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất hạt dẻ ăn liền.

  1. Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2025)
  • phương thức khoán chi: Khoán đến sản phẩm cuối cùng
  1. Tổng kinh phí thực hiện : 1.873,00 triệu đồng, trong đó:
  • Từ Ngân sách nhà nước : 1.280,00 triệu đồng
  • Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước : 593,00 triệu đồng

Thông báo này được công khai tại website Viện Ứng dụng Công nghệ (http://nacentech.vn)

Trân trọng!