Một số kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2021 của Trung tâm Quang điện tử

Trong 6 tháng đầu năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại nhiều địa phương trong cả nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Trung tâm Quang điện tử. Một số đơn vị đối tác dừng hoặc giảm quy mô sản xuất không chỉ ảnh hưởng đến hợp tác nghiên cứu mà còn tác động đến doanh thu hoạt động dịch vụ KH&CN và hoạt động sản xuất – kinh doanh. Trung tâm Quang điện tử cũng chịu nhiều áp lực trong việc phải hài hòa nhu cầu gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu phát triển nghiên cứu công nghệ vì mục tiêu gia tăng thu nhập cán bộ và phát triển bền vững. Tuy nhiên, Trung tâm Quang điện tử vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Ứng dụng công nghệ Duplex mạ khuôn đúc phôi chai nhựa PET

Một số kết quả nổi bật Trung tâm đã đạt được như sau:

(1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ TXTCN: Trung tâm được giao thực hiện 03 nhiệm vụ TXTCN, với tổng kinh phí 2000 triệu đồng.    Đến thời điểm báo cáo, công tác giải ngân được thực hiện theo đúng tiến độ. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phục vụ tốt cho công tác đánh giá, khảo sát tiềm năng đầu ra, hoạch định chiến lược phát triển trung hạn đối với các sản phẩm KH&CN của đơn vị trong thời gian tới.

(2) Tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Trung tâm được giao thực hiện 02 nhiệm vụ cấp bộ chuyển tiếp, 02 nhiệm vụ cấp bộ mở mới và 01 nhiệm vụ cấp cơ sở. Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được giao (02 đợt) là 1.200 triệu đồng. Các nhiệm vụ đã triển khai xong công tác mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ cho việc thực hiện một số nội dung nghiên cứu, thí nghiệm. Các nội dung nghiên cứu đang được thực hiện theo tiến độ đề ra.

(3) Công tác đào tạo: 01 cán bộ hoàn thành khóa đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, 02 cán bộ tiếp tục chương trình đào tạo Tiến sỹ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội và 02 cán bộ hoàn thành khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Tiếp nối quan hệ hợp tác lâu dài với các Trường Đại học trong công tác đào tạo sinh viên, trong 6 tháng đầu năm 2021, 03 sinh viên Đại học Công nghệ do Trung tâm hướng dẫn đã bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp.

Ứng dụng thiêt bị Lidar quét và dựng mô hình 3D tòa nhà Quốc hội

(4) Hoạt động triển khai dịch vụ KH&CN, sản xuất kinh doanh: Tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ là thế mạnh của Trung tâm trong lĩnh vực mạ trên nhựa, mạ trên kim loại và thử nghiệm các dịch vụ công nghệ cao khác do Trung tâm nghiên cứu. Đặc biệt, phải kể đến một số kết quả nổi bật sau:

– Thử nghiệm mạ cứng Duplex khuôn đúc phôi chai nhựa PET;

– Thử nghiệm ứng dụng Lidar quét và dựng mô hình 3D tòa nhà Quốc hội;

– Thực hiện Hợp đồng chế tạo thử nghiệm sản phẩm quang học phục vụ quốc phòng;

– Khảo sát, xây dựng dự án hợp tác nghiên cứu phát triển hệ thống quản lý và vận chuyển hàng hóa sử dụng AMR giữa Nacentech và THACO.

(5) Công tác Kế hoạch – Tài chính:

– Trung tâm đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 với 03 đề xuất Nhiệm vụ TXTCN, 01 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 01 nhiệm vụ cấp Bộ và 02 nhiệm vụ cấp cơ sở.

– Tiến độ giải ngân đến hết tháng 6/2021 đạt 50% so với kế hoạch đề ra.

Để đạt được các kết quả trên, Lãnh đạo và tập thể cán bộ Trung tâm Quang điện tử đã nỗ lực rất lớn, không vì những khó khăn trước mắt mà ảnh hưởng đến tinh thần lao động. Tập thể viên chức và người lao động Trung tâm sẽ tiếp tục đoàn kết và quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Nguồn: Trung tâm Quang điện tử