Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Ứng dụng công nghệ đề xuất để đưa ra tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024 (lần 2)

Viện Ứng dụng công nghệ thông báo lần 2 để các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và cảnh báo tự động điểm phát nhiệt trong trạm biến áp không người trực” theo các quy định hiện hành (thông báo và danh mục 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ kèm theo được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và website của Viện Ứng dụng công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn và https://nacentech.vn/);
Để tham gia tuyển chọn, Viện Ứng dụng công nghệ thông báo tới các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục như sau:
1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Hồ sơ nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Số lượng bộ hồ sơ: 09 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 08 bộ hồ sơ photo có dấu đỏ và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ, số 25 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Viện Ứng dụng công nghệ (qua Văn phòng Viện). Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 29 tháng 9 năm 2023 (có dấu đến xác nhận thời gian tới của văn thư Viện Ứng dụng công nghệ nếu gửi trực tiếp), các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Chi tiết Thông báo xem TẠI ĐÂY