Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Ứng dụng Công nghệ

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến từ viên chức và người lao động trong toàn Viện đóng góp cho dự thảo (lần 1) quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Ứng dụng Công nghệ, Ban soạn  thảo đã điều chỉnh các nội dung tại Điều 3, Điều 5, Điều 19, Điều 24 theo kiến nghị và chỉnh sửa các lỗi chính tả.

Viện Ứng dụng Công nghệ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp từ viên chức và người lao động trong toàn Viện để hoàn thiện và trước ký ban hành (tham khảo Quy chế chi tiêu nội bộ tại trang web: nacentech.vn).

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ tthhuong@most.gov.vn hoặc thông qua email khtcudcn@most.gov.vn trong thời gian từ ngày 16/12/2020 đến 20/12/2020.

Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (lần 2): Tải tại đây